نوبت دهی اعتماد پرداز

پروژه های راه اندازی سیستم نوبت دهی توسط شرکت اعتماد پرداز

بیمارستان امام خمینی تهران 

بیمارستان فیروز آبادی تهران

بیمارستان امام خمینی خمین

بیمارستان 05 ارتش تهران کلینیک شهید فلاحی

بیمارستان ارتش (هاجر) تهران