نوبت دهی اعتماد پرداز

 

دستگاه فراخوان:

 

دستگاه فرا خوان بیسیم با  LCD نمایش تعداد افراد و شماره فراخوانی شده + فرستنده و گیرنده رادیویی و دستگاه فراخوان بیسیم بدون LCD برای فراخوانی نوبت بعدی

سیستم نوبت دهی اعتماد پرداز

 

 

 

 

دستگاه فراخوان
دستگاه فراخوان