نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

 

دستگاه فراخوان نوبت دهی:

دستگاه فراخوان نوبت دهی

 دستگاه فرا خوان  بیسیم با  LCD نمایش تعداد افراد و شماره فراخوانی شده + فرستنده و گیرنده رادیویی ودستگاه فراخوان بیسیم بدون LCD برای فراخوانی نوبت بعدی